Standpunt Bos en Kuil rapport “Actualisering verkeerssituatie Groesbeek-Mook-Malden”

De Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) heeft een studie laten uitvoeren naar de verkeersproblematiek tussen Groesbeek en de A73. In de studie zijn zes mogelijke oplossingsvarianten bekeken. Wilt u meer informatie en rapport bekijken en eventueel downloaden klik met de rechter muisknop hier en maak een keuze (het rapport is inmiddels via de betreffende link niet meer te bereiken).

Kaartje met de zes varianten:

KaartvariantenA73

 Het Bestuur van Bos en Kuil heeft het rapport grondig bekeken en komt tot het volgende standpunt:

Standpunt bestuur Vereniging Bos en Kuil

Rapport “Actualisatie verkeerssituatie Groesbeek-Mook-Malden”
Grontmij Nederland bv, 31 januari 2005 5 mei 2006

A. Kwaliteit van rapport Grontmij onder de maat

Directe aansluiting op de A73?
Het rapport stelt dat het zich richt op directe aansluiting op de A73 (bijvoorbeeld vanuit Groesbeek), maar de oplossingsvarianten geven hooguit directe aansluiting op het nu reeds overbelaste kruispunt J. J. Ludenlaan – Rijksweg N271.

In het beste geval is de route naar dit kruispunt vanuit Groesbeek een paar honderd meter korter. De tijdswinst op dat traject valt weg in het tijdsverlies aan opstoppingen op de Ludenlaan.

Niet Groesbeek, maar Malden, Molenhoek en Mook hebben problemen
De verkeerstellingen (hoofdstuk 2) wijzen uit dat minder dan de helft van het verkeer op de Jan Ludenlaan (de aansluiting op de A73) uit zuidelijke richting en uit Groesbeek komt.

Dezelfde verkeerstellingen maken duidelijk dat het grootste verkeersknelpunt in de kom van Malden ligt met liefst 18.200 voertuigbewegingen; maar dit knelpunt krijgt in het rapport geen aandacht. Het wordt in een aantal aangedragen oplossingsvarianten eerder vergroot.

Daarnaast zijn er knelpunten in Molenhoek (met 7800 voertuigbewegingen op de Ringbaan) en de kom van Mook (5.000 voertuigbewegingen op de Groesbeekseweg; 12.100 voertuigbewegingen op de Rijksweg naar het noorden).
De Mooksebaan is met 4.600 voertuigbewegingen relatief rustig.

De aansluiting van Groesbeek op de A73 is dus niet het probleem; de problemen liggen elders.

De beoordeling van de varianten door Grontmij is boterzacht
De diverse ontsluitingsvarianten zijn door Grontmij beoordeeld tegen criteria. Die beoordeling is weinig objectief.

De Grontmij komt in zijn beoordeling tot de volgende top twee van varianten:

De eerste plaats: Variant 4 (+3 punten)
De tweede plaats: Varianten 3 en 5 (+2 punten)

Bos en Kuil komt op grond van precies dezelfde criteria tot een andere top twee:

De eerste plaats: variant 6 (+4 punten)
De tweede plaats: varianten 3, 4 en 5 (+2 punten)

Hieronder staat de beoordeling van Bos en Kuil toegelicht.

Standpuntafbeelding1

Conclusies

  • Geen van de in het Grontmij-rapport gepresenteerde varianten geeft directe aansluiting op de A73. Aan de varianten toegerekende tijdswinst vanuit Groesbeek valt in het niet bij het tijdsverlies in de flessenhals naar de A73 (Ludenlaan).
  • Niet Groesbeek heeft een verkeersprobleem: de verkeersproblemen doen zich voor in Malden, Molenhoek en Mook. Dáár moet een oplossing voor komen. Het Grontmij rapport presenteert oplossingsvarianten vanuit de verkeerde invalshoek.
  • De beoordeling van oplossingsvarianten op basis van de in het rapport vermeldde criteria is niet objectief: andere beoordelingen zijn ook verdedigbaar. Niet Variant 4, maar Variant 6 komt daardoor in beeld als voorkeursvariant.

Gelet op de hier gesignaleerde problemen met de kwaliteit van het rapport kunnen daarop geen verreikende besluiten worden gebaseerd.

B. Helder en consistent bestuur?

Het beleid tien jaar geleden
De verkeerssituatie tussen Groesbeek, Mook en Molenhoek is een tiental jaar geleden al onderwerp van studie én maatregelen geweest. De toenemende verkeersdrukte is in die tijd opgevangen door de kwaliteit van de Mooksebaan op te waarderen: de weg kreeg een breder profiel, er kwamen gescheiden fietspaden aan beide zijden van de weg en de steile helling werd afgevlakt. De verkeersveiligheid op de Mooksebaan verbeterde hiermee aanzienlijk en Groesbeek was tevreden met de snelle verbinding met de Rijksweg N271, Nijmegen – Venlo. Tegelijkertijd met het opwaarderen van de Mooksebaan werden de Rijlaan en de Heumensebaan afgewaardeerd, zodat deze wegen alleen geschikt werden voor fietsers en personenauto’s. Alle verkeersproblemen leken hiermee te zijn opgelost.

Het beleid in de tussentijd

De vernieuwde Mooksebaan bleek uit te nodigen tot sneller rijden. Met name in de kern van Mook kwam protest tegen de hoge snelheden waarmee vooral het vrachtverkeer de helling nam en de kom van Mook in reed. Uit de Bisselt kwamen protesten vooral uit de directe omgeving van het Zwaantje waar op zonnige dagen veel voetgangers zich bij het kruispunt ophielden. De gemeente Mook & Middelaar heeft daarop de snelheidsproblemen aangepakt door in de bebouwde kommen verkeersdrempels en verkeerslussen aan te leggen en de maximum snelheid terug te brengen tot 60 respectievelijk 50 km/h.

Ook de route Heumensebaan/Rijlaan werd drukker, weliswaar alleen met personenauto’s. De Ringbaan werd een racebaan en na protesten uit de buurt kreeg ook daar het traject in de bebouwde kom snelheidbelemmerende obstakels.

Beleid in het heden?

Nu komen protesten uit Groesbeek over de reisduur van Groesbeek naar de A73 die aanleiding zijn voor de verkeersstudie van de Grontmij. Twee voorgestelde varianten uit deze studie (Variant 4 en Variant 5) beteken een volledige ommezwaai in beleid: plotseling moet de Rijlaan weer opgewaardeerd en de Mooksebaan afgewaardeerd. Variant 3 is een volledig nieuwe vondst die ook leidt tot afwaardering van de Mooksebaan.
Varianten 0, 1 en 2 sporen met het beleid, maar scoren niet hoog in de beoordeling. Variant 6 is in lijn met het gevoerde beleid en scoort hoog of het hoogst, afhankelijk van hoe beoordeeld wordt.
Moeten de argumenten van 10 jaar geleden en het in de afgelopen tien jaar gevoerde beleid worden afgeserveerd, inclusief gedane investeringen? Of hebben ons gemeentelijk en provinciaal bestuur 10 jaar geleden op heldere argumenten gekozen en voeren zij consistent beleid?

C. Waar staat de Vereniging Bos en Kuil voor?

Onze vereniging telt rond de 900 leden die zich zorgen maken over de kwaliteit van wonen en de leefbaarheid in Malden en Molenhoek. Zij zien in de groene ruimte tussen de twee kernen een buffer tegen verkeerslawaai en verkeershinder, een uitloopgebied waar er nog landschap is dat te beleven valt, waar nog uitzicht is op de stuwwal en waar kinderen zich gewoon vrij kunnen bewegen, niet gehinderd door autoverkeer. De laatste gemeenteraadsverkiezingen maken duidelijk dat de leden hun zorg in politieke voorkeur hebben uitgedrukt.

Vanuit de statuten komt de Vereniging Bos en Kuil namens zijn leden op voor het behoud van het bos en de groene zone tussen Malden en Molenhoek. Het mag dus geen verbazing wekken dat Bos en Kuil zich met alle middelen zal verzetten tegen realisatie van de varianten 3 en 4 uit het rapport van de Grontmij.

Standpuntafbeelding2

In beide varianten gaat het om een weg die:

  • de groenstructuur tussen de kernen Malden en Molenhoek in tweeën splijt en de groene ruimte tussen de twee kernen daarmee reduceert tot een verkeerspark
  • die het verkeer op laat rukken tot de rand van het bosgebied
  • de ecologische verbindingen in het groene gebied doorsnijdt
  • uitnodigt tot hard rijden en Malden opzadelt met nog meer verkeerslawaai
  • de oversteek van Molenhoek naar Malden tot een gevaar maakt
  • uitnodigt om tot aan de geluidscontouren van de weg te bouwen

Gerelateerde berichten: