Rapporten Bos en Kuil aangeboden aan Gedeputeerde staten

Al op 21 maart 2002 hebben wij een van onze rapporten “Natuurlijk Grenzeloos” aan Gedeputeerde Staten van Limburg, Gelderland en Noord-Brabant toegezonden met het verzoek een regionale interprovinciale natuurdoelenkaart samen te stellen. Met die kaart kunnen de natuurwaarden van het gebied tussen Molenhoek en Malden op een juiste wijze worden vastgesteld. Op die brieven hebben wij nooit antwoord gekregen. Onlangs is het volgende rapport “Het landelijke gebied tussen Malden en Molenhoek als ecologische corridor voor Fauna” (Martijn Oostendorp, ISBN 90 373 04400 0), gereed gekomen. Bos en Kuil heeft ook dit rapport met onderstaande brief aan de drie provinciebesturen aangeboden en de gelegenheid aangegrepen om opnieuw deze provinciebesturen te verzoeken een natuurdoelenkaart voor het gebied samen te stellen. Hieronder volgt de inhoud van de brief aan GS:

Aan:
– Het College van Gedeputeerde Staten Limburg;
– Het College van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant;
– Het College van Gedeputeerde Staten Gelderland;
– De leden van Provinciale Staten in Gelderland;
– De leden van Provinciale Staten in Limburg;
– De leden van Provinciale Staten in Noord-Brabant;
– De Leden van de Commissie van Advies voor Milieu, Natuur en Landschap, PS Noord-Brabant;
– De Leden van de Vaste Commissie voor Ruimte en Groen, PS Limburg;
– De Leden van de Commissie Ruimtelijke Ordening, PS Gelderland.

Onderwerp: Ecologische Verbindingszone voor het interprovinciale gebied tussen Molenhoek (provincie Limburg) en Malden (provincie Gelderland)

Malden/Mook, 10 februari 2003.

Geachte Colleges van Gedeputeerde Staten, Leden Provinciale Staten en Leden Provinciale Commissies,

In deze met bijlagen en rapport gedocumenteerde brief, komt de Vereniging Bos en Kuil terug op ons schrijven van 21 maart 2002 (bijlage 1), gericht aan bovenstaande colleges en commissies, waarop wij tot op heden geen reactie van u hebben mogen ontvangen.

Op grond van de vastgestelde natuurwaarden van het gebied tussen Molenhoek (gemeente Mook & Middelaar) en Malden (gemeente Heumen), (zie rapport “Landschapsecologische Visie Molenhoek” van Grontmij Limburg februari 2002) en eigen wetenschappelijk onderzoek, is de Vereniging Bos en Kuil van mening dat het gebied de status van Ecologische Verbindingszone verdient.

Door de ligging van het gebied, op zowel Limburgs als Gelders grondgebied komen de natuurwaarden van het gebied als potentiële Ecologische Verbindingszone onvoldoende tot hun recht. Zie de kaart van de interprovinciale regio; bijlage 2 .

In het rapport “Natuurlijk Grenzeloos” dat de Afdeling Planologie en de Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Nijmegen in opdracht van de Vereniging Bos en Kuil heeft samengesteld en dat wij u met onze brief van 21 maart 2002 hebben toegezonden, hebben wij dat ook aangetoond. In de brief hebben wij de aanbevelingen van het rapport herhaald en beargumenteerd dat naar onze mening de natuurwaarden van het betreffende gebied bestuurlijk alleen kunnen worden beoordeeld indien er een regionale, interprovinciale natuurdoelenkaart wordt ontwikkeld. Bos en Kuil formuleerde dat als volgt:

“Ter voorkoming van het verlies van het natuurgebied verzoekt de Vereniging Bos en Kuil bij deze de drie betrokken provinciebesturen te komen tot interprovinciale samenwerking op dit terrein van natuurbeleid. Wij zijn er van overtuigd dat daarmee terecht aan het gebied de status van Ecologische Verbindingszone kan worden verleend.”

Tot op heden hebben wij dus op dit verzoek geen reactie van u mogen ontvangen. Het rapport hebben wij ook aan de Ministers van VROM en de Minister van LNV toegezonden. Voor hun reactie zie bijlage 3 en bijlage 4.

Met de status van Ecologische Verbindingszone voor het gebied zou er een koppeling tot stand komen met de Ecologische Verbindingszone die momenteel tussen Horssen en Heumen in ontwikkeling is. De EVZ die dan ontstaat sluit ook naadloos aan bij de plannen die bestaan voor de ontwikkeling van een Maaswoud in Limburg en een Ketelwoud richting Duitsland (zie bijlage 2). Onze vereniging, die met bijna 1000 leden een breed maatschappelijk draagvlak heeft bij de burgerij, heeft het onderzoek naar de natuurwaarden van het open gebied tussen Malden en Molenhoek voortgezet. Op ons verzoek heeft de Afdeling Milieukunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Nijmegen in een wetenschappelijke studie de corridorfunctie voor een zestal faunasoorten onderzocht. Het rapport van de onderzoeker Martijn Oostendorp, “Het Landelijke Gebied tussen Malden en Molenhoek als Ecologische Corridor voor Fauna” voegen wij bij deze brief. Met name verwijzen wij naar de conclusies en aanbevelingen op pagina 85 en 86 en spreken de wens uit dat u op grond van de inhoud van de beide rapporten thans een besluit neemt tot de samenstelling van de door ons zo gewenste natuurdoelenkaart van de interprovinciale regio. Van beide rapporten staat een samenvatting op onze website temp.bosenkuil.nl . De volledige rapporten met tekeningen en schema’s zijn te downloaden vanaf deze website. De Vereniging Bos en Kuil is ook bereid u een extra exemplaar toe te zenden. Bij dit schrijven voegen wij tevens onze 17 steekhoudende argumenten om het gebied niet te bebouwen.

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

Hoogachtend, namens het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil,
w.g. M.P. van den Dobbelsteen (vice-voorzitter)

Bijlagen:

1. Brief Bos en Kuil 21 mrt 2002
actualiteit_bijlage1a actualiteit_bijlage1b

 

 

 

2. Interprovinciale kaart
actualiteit_bijlage2

 

 

 

3. Reactie Minister LNV

actualiteit_bijlage3

 

 

 

 

4. Reactie Minister VROM
actualiteit_bijlage4a actualiteit_bijlage4b

 

 

 

 

Gerelateerde berichten: