Profielschets nieuwe burgemeester gemeente Heumen

Op 30 december 2002 heeft het Bestuur van Bos en Kuil haar bijdrage aan een profielschets voor de nieuwe Heumense burgemeester (de huidige burgemeester, F. Grienberger, gaat in de zomer van 2003 met pensioen) bij het College van B&W Heumen ingediend. De tekst van het schrijven luidt als volgt:

“Inzake de profielschets voor de nieuwe burgemeester van uw gemeente wil de Vereniging Bos en Kuil de volgende kwesties naar voren brengen:

  1. In de afgelopen twintig jaar heeft er in uw gemeente en dan vooral in Malden een gigantische groei van het aantal woonhuizen en bedrijfsgebouwen plaatsgevonden. De laatste jaren is er vanuit de burgerij, vooral in Malden, meermalen de wens uitgesproken om een einde te maken aan verdere uitbreidingen van woonwijken en industrieterreinen en slechts “inbreiding” toe te staan. Onder andere kwam dat tot uiting in een door u gehouden enquête onder de inwoners. U heeft ook een nota geschreven “Van Groei naar Bloei” waarin u kenbaar maakt dat aan verdere bebouwing beperkingen zijn gesteld; de verdere groei is er uit. In tegenstelling tot deze wensen gaat het bestuur van uw gemeente onverdroten voort met het ontwikkelen van grootschalige bouwplannen en dreigt uw gemeente (vooral Malden) alsmaar meer een satellietstad van Nijmegen te worden. Bij de vorming van een nieuw college in de zomer van 2002 is afgesproken om de komende vier jaar een restrictief bouwbeleid te voeren. Maar het is ons maar al te zeer bekend dat er sterke krachten in uw gemeente bezig zijn dit beleid over vier jaar om zeep te helpen. Grondspeculanten kopen gronden aan en sluiten – met welwillende instemming van de betrokken partijen – zich aaneen in een vennootschap onder de firmanaam “De Lierseweg”. Het ligt in de lijn der verwachting dat na afloop van de huidige vierjarige bestuursperiode weer plannen zullen worden ontwikkeld om de nodige hectaren natuurgebied op te offeren aan woningbouw. Naar de mening van de Vereniging Bos en Kuil dient er een resoluut einde te komen aan verdere uitbreidingen van woning- en bedrijfsbouw. Slechts inbreidingslocaties dienen nog te worden ontwikkeld. Bevorderd moet worden dat de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in deze landelijke gemeente aanzienlijk wordt verbeterd.
  2. Er is op landelijk en ook op Heumens niveau sprake van een groeiend politiek engagement bij de bevolking. Nog onlangs werden er, tot ongenoegen van de huidige burgemeester, meer dan 1000 handtekeningen verzameld tegen een plan om het zweefvliegveld een officiële status te geven en er motorsleepvliegtuigen toe te laten. Met een nipte meerderheid stemde de raad tegen het plan. Blijkbaar is er bij de voorstanders (van toenemend lawaai) in de raad geen of nauwelijks belangstelling voor wat er onder de bevolking leeft. De Vereniging Bos en Kuil (momenteel 670 leden) heeft soortgelijke ervaringen met uw bestuur. Verzoeken om het open gebied tussen Malden en Molenhoek verder onbebouwd te laten en tot natuurontwikkelingsgebied te bestemmen stoten op grote weerstand binnen bestuurlijke krachten in uw gemeente. Dit gemeentebestuur heeft nauwelijks oog voor de in de gemeente Heumen nog steeds groeiende afstand tussen de geëngageerde burger en het dorpse partijpolitieke gebeuren.
  3. De gemeente Heumen is rijk aan natuurschoon. Het hele Rijk van Nijmegen staat vanouds bekend om zijn uitzonderlijk rijke flora en fauna. Ook ligt een groot deel van het gemeentelijke grondgebied in een bijzonder fraai stuwwallenlandschap afkomstig uit de voorlaatste ijstijd. Men zou van een gemeentebestuur, dat zoveel natuurlijke rijkdom binnen zijn grondgebied heeft, mogen verwachten dat het dan ook bijzondere aandacht besteedt aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van deze rijkdom. Maar in de gemeente Heumen hebben de laatste decennia uitbreidingsplannen met nieuwbouw van woningen en bedrijven steeds topprioriteit gehad. Voor natuurbehoud en natuurontwikkeling is bij dit gemeentebestuur geen plaats en geen geld. De gemeente bezat al zoveel natuur; waarom dan niet een groot deel opofferen aan de bouw van huizen? (die eigenlijk volgens het provinciebestuur in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen gebouwd hadden moeten worden). Zo wordt momenteel in Nederasselt het natuurgebied Cadans (gemeentelijk eigendom) verwaarloosd en moeten vrijwilligers de unieke bosflora ter plaatse in stand houden. Voor het bosgebied Maldensvlak werd door de Grontmij geadviseerd open plekken te creëren; ze zijn er nog steeds niet. Het boven vermelde verzoek om het gebied tussen Malden en Molenhoek open te houden en er natuurontwikkeling toe te passen wordt stelselmatig terzijde geschoven. Bos en Kuil heeft al eerder geconstateerd dat binnen het gemeentebestuur weinig belangstelling voor natuurbehoud bestaat om over natuurontwikkeling al helemaal niet te praten.

Op grond van het bovenstaande dringt de Vereniging Bos en Kuil er op aan dat in de profielschets van een nieuwe burgemeester wordt opgenomen dat de man of vrouw:

  • een warme belangstelling heeft voor natuurbehoud en vooral natuurontwikkeling en op overtuigende wijze in staat is daarvoor gemeentebestuur en bevolking te enthousiasmeren. – het groeiend politiek engagement van de burgers begrijpt en de bestaande groeiende afstand tussen politiek en burger weet te verkleinen. Aan de afgezaagde term “bruggenbouwer”, die zijn waarde geheel verloren heeft, heeft Bos en Kuil geen boodschap meer.
  • de bereidheid heeft en eraan meewerkt om in de gemeente een definitief einde te maken aan uitbreidingsplannen voor woning- en bedrijfsbouw. Daarmee kan worden bereikt dat de resterende open gebieden daadwerkelijk behouden blijven.

Wij hopen dat u genegen bent deze kenmerken in de profielschets op te nemen. Was ondertekend: Het Bestuur van de Vereniging Bos en Kuil.”

Inmiddels heeft de gemeenteraad in Heumen een profielschets vastgesteld. Die was naar onze mening kleurloos. Blijkbaar zijn de meningen in de raad zo divers dat alleen een kleurloos profiel een haalbare optie is.