Persbericht

Bos en Kuil neemt initiatief voor ruimtelijke invulling van het groene gebied tussen Malden en Molenhoek De Vereniging Bos en Kuil wil met directbetrokkenen komen tot een duurzame, ruimtelijke invulling van Landgoed Bergzicht, het groene gebied tussen Malden en Molenhoek. Bos en Kuil heeft daarom zelf het initiatief genomen om een eerste schets te laten maken hoe een duurzame inrichting eruit zou kunnen zien. Hiervoor hebben zij contact gezocht met Bureau Stroming (inhoudelijke kennis) en Innovatienetwerk Groene Ruimte & Agrocluster (kennis van complexe ruimtelijke processen). Centraal in de schets van Bureau Stroming staat natuur- en landschapsontwikkeling in het gebied. Opvallende elementen zijn onder andere de realisatie van een aaneengesloten natuurgebied, ontwikkeling van moerassige zones en, indien mogelijk, de aanleg van een beek met waterpartijen, gevoed met grondwater uit de stuwwal. De huidige steile wanden van de ontgrondingen uit de vorige eeuw worden vervangen door speelse dalen die zich vanuit het Maldensvlak-bos in de richting van het natuurgebied uitspreiden. Door de vele prikkeldraadversperringen tussen de Kuilseweg en de Rijksweg te vervangen door hagen met klaphekjes wordt de toegankelijkheid voor wandelaars verhoogd en ontstaat eenheid in het landschap. Een belangrijk uitgangspunt van de schets is dat het hele gebied in een keer ingericht wordt. Door fysieke ingrepen te plegen wordt verdere bebouwing in de toekomst tegen gegaan. Een deel van de financiering voor het plan wordt verkregen uit de opbrengsten van plaatselijke zandafgravingen. Het reliëf in het gebied zal daarmee verder versterkt worden maar het biedt ook kansen voor natuurontwikkeling. Daarnaast blijkt het noodzakelijk om een beperkt deel van het gebied te bebouwen, in de vorm van woningen en nieuwe landgoederen. Dit is voor Bos en Kuil een zeer gevoelig punt, immers de vereniging heeft altijd als doelstelling uitgedragen dat het gebied niet verder bebouwd mag worden. Bos en Kuil stelt zich echter op het standpunt dat alleen op zeer beperkte schaal bebouwd mag worden, onder de voorwaarde dat de baten gebruikt worden om een duurzame inrichting van het gebied te realiseren en er voor de verdere toekomst geen enkele vorm van verdere bebouwing meer mogelijk is. De schets is donderdagavond 10 maart met de leden van Bos en Kuil besproken. De Vereniging Bos en Kuil zet zich al ruim zestien jaar in voor het behoud van het 150 ha grote Landgoed Bergzicht, het groene gebied gelegen tussen de dorpen Molenhoek en Malden. Het gebied staat al vele jaren sterk onder druk. In de betrokken gemeenten Heumen en Mook en Middelaar worden steeds weer plannen ontwikkeld om het gebied te bebouwen met woningen en bedrijfsgebouwen. De twee gemeenten zijn er tot heden niet in geslaagd om gezamenlijk 1 ruimtelijke structuurvisie voor het gebied te ontwikkelen. Verder zijn er twee projectontwikkelaars actief die gronden in het gebied bezitten en dus bebouwing nastreven.

Gerelateerde berichten: