Statuten

Naam en zetel
Artikel 1.1 De vereniging draagt de naam: Vereniging Bos en Kuil
Artikel 1.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Heumen

Doel
Artikel 2.1
De vereniging heeft ten doel: het behoud van het bos en de groene zone tussen Malden en Molenhoek, alsmede het behoud van andere groene zones in en aan de grenzen van de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar.
Artikel 2.2 Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het kritisch volgen van overheden bij hun ruimtelijke ordeningsbeleid met betrekking tot de onder lid 1 genoemde gebieden;
b. het voorbereiden en indienen van bezwaarschriften tegen door de gemeenten Heumen en/of Mook en Middelaar ontwikkelde of bij de gemeenten Heumen en/of Mook en Middelaar ingediende plannen, die het karakter van de onder lid 1 genoemde gebieden aantasten;
c. het bevorderen van kwaliteitsverbeterende activiteiten (zoals onderhoud) voor de onder lid 1 genoemde gebieden;
d. het discreet hanteren van publicaties en een beperkt ijveren voor openbaarheid van gegevens voor zover dit op direkte wijze in dienst kan staan van het behoud van de onder lid 1 genoemde gebieden;
e. het samenwerken met instellingen, verenigingen, overheidsinstanties en deskundigen, die een gelijk of verwant doel nastreven;
f. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten.

Lidmaatschap
Artikel 3.1
De vereniging kent uitsluitende gewone leden. Leden kunnen zijn zowel natuurlijke als rechtspersonen.
Artikel 3.2 Als lid kan iemand worden toegelaten nadat schriftelijk een verzoek daartoe is ingediend bij het bestuur, dat vervolgens over de toelating een besluit neemt. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Als leden zijn slechts toelaatbaar de (rechts)personen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de aktiviteiten van de vereniging.
Artikel 3.3 De secretaris van de vereniging houdt nauwgezet een ledenregister bij waardoor men te allen tijde van de veranderingen in het ledenbestand van de vereniging op de hoogte kan zijn.
Artikel 3.4 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Schorsing
Artikel 4
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor de periode van ten hoogste een maand, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat het lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Einde lidmaatschap
Artikel 5
Het lidmaatschap eindigt:
Artikel 5.1
a.
door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan, dan wel indien het bestuur na een besluit tot ontbinding van de betreffende rechtspersoon het lidmaatschap heeft opgezegd.
b. door opzegging door het lid.
c. door opzegging namens de vereniging.
d. door ontzetting.
Artikel 5.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van verenigingsjaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Artikel 5.3 Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur, met inachtopneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste van de december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, casu quo aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden, heeft voldaan. Opzegging door het bestuur kan onmiddelijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
Artikel 5.4 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of heeft gehandeld of wanneer het betreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid te spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 5.5 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de bijdrage van het lopende verenigingsjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
Artikel 5.6 Een lid kan zich door opzegging van het lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, onverminderd de mogelijkheid van opzegging volgens lid 2 van dit artikel.

Geldmiddelen
Artikel 6.1
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies van leden; donaties; subsidies; omslagen; eventuele verkrijgingen ingevolge erfrechtelijke bevoordeling en schenking; eventuele geldleningen en  alle andere wettige middelen.
Artikel 6.2 Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. Bovendien betaalt ieder lid de door de algemene vergadering vastgestelde omslagen; deze mogen op jaarbasis niet hoger zijn dan de contributie.

Bestuur
Artikel 7.1
Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien het aantal bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het bestuur toch bevoegd zolang tenminste twee bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk overeenkomstig deze statuten is samengesteld.
Artikel 7.2 De bestuurders worden op voorstel van het bestuur, of op voorstel van tenminste vijf leden, door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Het wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
Artikel 7.3 De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is de meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 7.4 De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
Artikel 7.5 Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.
Artikel 7.6 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Vertegenwoordiging van de vereniging gebeurt volgens artikel 8.
Artikel 7.7 Tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, is het bestuur pas bevoegd na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering.
Artikel 7.8 Het bestuur heeft voorts goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor het aangaan van geldleningen en huur of verhuur van registergoederen.
Op het ontbreken van de in de eerste alinea van dit lid bedoelde goedkeuring, kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan.

Vertegenwoordiging
Artikel 8.1
Uitsluitend de voorzitter en de secretaris tezamen zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Zij kunnen zich daarbij ook door en schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
Artikel 8.2 Aan de penningmeester kan beperkte of algehele volmacht worden gegeven om over de bank- casu quo girosaldi en overige financiële zaken te beschikken.

Boekjaar/Verenigingsjaar
Artikel 9
Het boekjaar casu quo verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Algemene vergaderingen
Artikel 10 (jaarvergadering, kascommissie, e.d.)
Artikel 10.1 Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Artikel 10.2 De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, voor onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar.
De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
Artikel 10.3 Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
Artikel 10.4 Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge behalve voor wat niet uit de boeken blijkt.
Artikel 10.5 Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 11 (Bijeenroeping)
Artikel 11.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen. De bijeenroeping geschiedt ofwel door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling ofwel door het plaatsen van een advertentie in een lokaal dagblad onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering en de volledige agenda. Via welk lokaal dagblad de bekendmaking zal plaatsvinden zal worden geregeld in het huishoudelijk reglement.
Artikel 11.2 Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering, zullen algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dat schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 11.3 Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 12 (Besluitvorming)
Artikel 12.1
a. Alleen leden en bestuursleden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Niemand kan echter voor meer dan één ander lid als gevolmachtigde optreden.
b. Besluiten kunnen alleen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens in die gevallen waarvoor deze statuten een andere meerderheid voorschrijven.
c. Indien de bijeenroeping voor een vergadering is geschied via plaatsing van een advertentie zoals in artikel 11 lid 1 omschreven, kunnen geen besluiten worden genomen over onderwerpen die niet in de agenda waren vermeld.
Artikel 12.2 Een eenstemmig schriftelijk genomen besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 12.3 Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en met instemming van de vergadering.
Artikel 12.4 Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is degene gekozen, die bij een tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
Artikel 12.5 Onder stemmen worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige stemmen. Degenen die blanco of ongeldig stemmen tellen slechts mee om het quorum vast te stellen.
Artikel 12.6 Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist,  vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 13 (Leiding en notulen)
Artikel 13.1 De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.
Artikel 13.2 Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen opgemaakt die in de volgende algemene vergadering worden geagendeerd.

Statutenwijziging
Artikel 14.1
Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
Artikel 14.2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
Artikel 14.3 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste de helft van het totaal aantal leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 14.4 Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 15 Het in artikel 14 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 16.1 De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan notariële akte is opgemaakt.
Artikel 16.2 De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vereniging statutair gevestigd is.

Ontbinding en vereffening
Artikel 17.1
De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Voorts wordt de vereniging ontbonden in de overige in de Wet (artikel 50 boek 2 B.W.) genoemde gevallen.
Artikel 17.2 Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten in een volgende, tenminste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde uitgebrachte stemmen.
Artikel 17.3 Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
Artikel 17.4 Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
Artikel 17.5 Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
Artikel 17.6 Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen  voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: in liquidatie.

Huishoudelijk reglement
Artikel 18.1
De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het eventuele gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling gewenst is.
Artikel 18.2 Wijziging van het huishoudelijke reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur dan wel indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden der vereniging.
De algemene vergadering kan daartoe eerst besluiten nadat het bestuur, als het voorstel tot wijziging niet van haar afkomstig is, de gelegenheid heeft gehad zich over deze wijziging te beraden.
Artikel 18.3 Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijde zijn met de bepaling van de Wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de Wet of de statuten wordt toegestaan.

Slotbepaling
Artikel 19
In alle gevallen waarin de Wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet beslist het bestuur.

Nijmegen, 18 april 1989