Landschappelijke waarden

Het landschap in de omgeving van Nijmegen met zijn golvende heuvels en vlak rivierenland staat van oudsher bekend als zeer bijzonder. Het afwisselend karakter van zachte glooiingen en steile hellingen, doorkruist met Maas en Waal geeft het gebied een aantrekkelijk aanzien. Het gebied wordt mede daarom jaarlijks door vele duizenden toeristen bezocht. Daarnaast is de omgeving van Nijmegen bekend om zijn grote rijkdom aan flora en fauna. Zo zijn bijna tweederde van de in Nederland voorkomende hogere plantensoorten te vinden in een straal van 15 km rond Nijmegen. Die rijkdom is, hoewel door menselijk ingrijpen aanzienlijk teruggebracht, “te danken aan de buitengewone, geomorfologisch, hydrologisch en cultuurhistorisch bepaalde verscheidenheid in milieu” zoals prof. dr. V. Westhoff het verwoordt (Wilde Planten, flora en vegetatie in onze natuurgebieden; Uitgave Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 1973). Die flora- en faunarijkdom, zie ecologische waarden, bepaalt in het tussengebied mede de landschappelijke waarde; immers de vele bloeiende planten geven het gebied een aantrekkelijk aanzien. Daarnaast behoren tot de landschappelijke waarden: het grotendeels nog open karakter, de geleidelijke overgang van de laaggelegen Maasuiterwaarden naar de hooggelegen stuwwal en de aanwezigheid van kleine landschapselementen zoals houtsingels, waardevolle bermen en greppels langs wegen en waardevolle hagen en knotbomen. (Limburgs Provinciaal Stimuleringsplan natuur, bos en landschap 2001)

De Vereniging Bos en Kuil heeft het initiatief genomen tot het laten ontwikkelen van een landschapsplan: een ruimtelijke visie voor het gebied tussen Malden en Molenhoek. De visie komt in februari 2003 gereed en zal aan de besturen van de twee betrokken provincies en gemeenten worden aangeboden. Dit plan moet gezien worden als een concrete ruimtelijke invulling voor het gebied, waarbij de kostbare aanwezige cultuurhistorische elementen bewaard en versterkt worden. Behalve bescherming van de aanwezige natuur zal de aandacht ook uitgaan naar natuurontwikkeling en het voortzetten van landbouwactiviteiten. Het rapport kunt u vanaf februari 2003 als pdf-bestand in zijn geheel downloaden vanaf deze website.