Buitengewone Ledenraadpleging over Landgoed Lage Lier

De leden van Bos en Kuil hebben op de buitengewone ledenvergadering van 30 mei 2013 besloten een oordeel over de plannen van Landgoed de Lage Lier uit te stellen. Tijdens de vergadering werden de initiatiefnemers in staat gesteld hun plannen te presenteren en toe te lichten. Hierbij bleek dat naast er naast pijnpunten, zoals de vrees voor verdere bebouwing en de mogelijkheid van ontsierende geparkeerde auto’s er ook positieve aspecten waren, zoals een langdurige veiligstelling van het gebied en veel aandacht voor natuurontwikkeling ter plaatse. Het bestuur van Bos en Kuil zal samen met de initiatiefnemers nagaan op welke wijze de gedane toezeggingen het beste gerealiseerd kunnen worden. Het bestuur zal er voor zorgen dat door regelmatige voortgangsrapportages op de website, de leden geïnformeerd blijven over de verdere ontwikkelingen.

Hieronder volgt het verslag van de ledenraadpleging.

VERENIGING BOS en KUIL

LEDENVERGADERING 30 Mei 2013, De Wieken, Molenhoek

Aanvang 20.07 uur
Sluiting 22.30

Aanwezig: 57 leden

Voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom. Voorafgaande aan de beraadslaging over het Landgoed de Lage Lier doet de voorzitter de volgende mededeling. Zoals het er nu uitziet zal de Heumense politiek weer een poging ondernemen om het Sportpark Juliana naar het Lierdal te verplaatsen. Bos en Kuil zal zich hier krachtig tegen verzetten. Hij vraagt de mening van de vergadering over de verenigbaarheid van zijn positie als voorzitter en die van direct belanghebbende. Twee oprichters van Bos en Kuil in 1989,-Wouter Verwoerd en Albert Brouwer-geven als hun mening dat het parallel lopen van persoonlijk en algemeen belang hier als een voordeel moet worden gezien. Zij zien in dit verband geen enkel probleem voor het functioneren van Jan Paul Bevoort als voorzitter. De leden onderstrepen deze visie met applaus.

Voordracht Tom van Weert

Tom van Weert maakt als voormalig voorzitter Bos en Kuil (betrokken bij tot stand komen van de Structuurvisie 2010 -2020) deel uit van de adviesraad die door het Bestuur is aangesteld. Deze raad bestaat verder uit twee leden van Bos en Kuil en twee leden uit de Mookse politiek (betrokken bij tot stand komen van de Structuurvisie 2010 -2020). Spreker geeft een toelichting op de betrokkenheid van Bos en Kuil bij het opstellen van de structuurvisie en de regels die hierin gelden voor het vestigen van een landgoed. Hij geeft aan dat het bij het opstellen van de Structuurvisie nooit de bedoeling is geweest om een dermate omvangrijke bebouwing toe te staan als wat de initiatiefnemers nu voor ogen staat. Het idee was de realisatie van een gebouw met maximaal 4 wooneenheden. Volgens het plan, waarvan hij globaal kennis van heeft kunnen nemen, is er nu sprake van 8 geschakelde wooneenheden. Niet alleen het bebouwde oppervlak neemt daarmee aanzienlijk toe maar ook het aantal parkeerplaatsen met het ontsierende beeld van geparkeerde auto’s in het groen. Reden voor de concessie van de kant van Bos en Kuil was vooral het creëren van een belang voor de bewoners van een landgoed om daarmee een langdurige veiligstelling van het gebied te garanderen. Hoewel de adviesgroep dus ook positieve aspecten in het plan ziet, is de afweging zodanig dat zij het bestuur adviseert actie te ondernemen tegen het voorliggende plan. Ter verduidelijking beantwoordt spreker een aantal vragen, die vooral de opstelling van Bos en Kuil betreffen bij het tot stand komen van de Structuurvisie.

Voordracht Jan van Groenendael

Jan van Groenendael treedt op als woordvoerder van de initiatiefgroep. Met behulp van een prezie presentatie geeft hij toelichting op het project. De initiatiefnemers willen de inrichting en het beheer van een landgoed op zich nemen. Achterliggende ideeën zijn optimaliseren van de natuurwaarden en zorg voor elkaar (incl. mantelzorg). Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke openstelling, zodat veel bezoekers van het landgoed kunnen genieten. De woningen hebben een open karakter naar de omgeving. Er komen zo min mogelijk hekken. Een deel van het gebied wordt omgezet in de bestemming “natuur”, hiervoor mogen als compensatie 4 wooneenheden op 5 ha worden geplaatst. Rekensom is dus 4 woningen op 5 hectare en 1 woning per 2.5 hectare, dus 8 woningen op een totaal van de 15 ha. De initiatiefnemers zijn sinds 3 weken eigenaar van de 12.5 ha, die van de projectontwikkelaar OVON is gekocht. De gemeente Mook en Middelaar heeft de intentie om ook de resterende 2.5 ha aan de initiatiefnemers tegen een marktconforme prijs te verkopen. De bebouwingsplannen bevinden zich nog in de schetsfase. De acht wooneenheden komen onder één overkapping. De woonheden zullen ieder een inhoud hebben van 500 m3 (+/10%). Totaal dus 4000 m3. De afmeting van de bouweenheid (waarbij er vrije ruimten zijn tussen de wooneenheden), bedragen 80 x 15 meter. De totale oppervlak van het privéterrein bedraagt 1 ha. Het resterende gebied van 14 ha is op paden (er komt ook begrazing) vrij toegankelijk voor het publiek. Spreker geeft verder aan dat contractuele afspraken zijn gemaakt over het in stand houden van het groen over een periode van 100 jaar en over een natuurontwikkelingsplan, waarvan de voortgang iedere zes jaar door een onafhankelijke instantie wordt getoetst. Jaarlijks wordt een bedrag van € 10.000,-gereserveerd voor natuurontwikkeling. Tijdens de voordracht beantwoordt spreker vragen, die de soms heftige emoties verraden. Enkele leden geven aan geen enkel vertrouwen te hebben in de toezegging dat de natuurwaarden in het gebied voor 100 jaar zijn veilig gesteld. Enkele opponenten zijn van mening dat met het toestaan van enigerlei vorm van bebouwing in de Kuil het belangrijkste uitgangspunt van de Vereniging met voeten wordt getreden en er daarom hoe dan ook niet akkoord kan worden gegaan met de plannen. Ook wordt geopperd dat het in feite onverenigbaar is dat eenzelfde persoon zowel lid van de Vereniging is als initiatiefnemer van iets dat indruist tegen het wezen van Bos en Kuil. Een aantal vragen spitsen zich toe op de omvang van de bebouwing. Spreker geeft aan dat het bestemmingsplan ook de bouw van vier huizen van 1000 m3 elk toestaat. Dit is veel meer ontsierend in het landschap dan de wooneenheden die nu zijn gepland. De initiatiefnemers hebben nog geen besluit genomen over de parkeerplaatsen. Als deze bij de woonkern komen te liggen, zal gekozen worden de auto’s zo verdekt als mogelijk is op te stellen. Een andere optie is parkeren “boven” aan de openbare weg. Nadat de inhoudelijke vragen in voldoende mate blijken te zijn beantwoord en de leden ook hun commentaar hebben kunnen leveren is er een pauze van 20 minuten. Na de pauze vindt er onder leiding van Ivo Sindram, bestuurslid van Bos en Kuil een discussie plaats met als inzet of Bos en Kuil zich wel of niet moet keren tegen de gepresenteerde plannen aangaande het Landgoed De Lage Lier. Een van de leden van de adviesgroep ziet nog een derde mogelijkheid door het voorlopig aannemen van een neutrale houding met het uitstellen van de beslissing. Op die manier kan worden vastgesteld of initiatiefnemers zich blijven houden aan het gepresenteerde plan. Mochten die daar van afwijken dan kan Bos en Kuil alsnog trachten uitvoering van het project te blokkeren. Dit kan door het uitoefenen van druk op de gemeenteraad om niet akkoord te gaan met de benodigde wijziging van het bestemmingsplan en verder niet akkoord te gaan met de grondverkoop van 2.5 ha gemeentegrond, die nodig is om tot de vereiste 15 ha te komen. De suggestie het besluit uit te stellen vindt bijval vanuit de vergadering. Om de meningsvorming te structuren stellen de leden een lijst op van positieve en negatieve aspecten -enigszins ludiek “fijn-en pijnpunten” genoemd-van het gepresenteerde plan.

Pijnpunten zijn:

De toch omvangrijke bebouwing; Het risico van verdere uitbreiding van de bebouwing op een later tijdstip; Tweespalt in de vereniging; De omvang van fonds natuurontwikkeling dat de initiatiefnemers voor ogen hebben is te klein; Ontsierende geparkeerde auto’s; Asfaltering; Gebrek openheid initiatiefnemers.

“Fijnpunten” zijn:

Initiatiefnemers zijn mensen met hart voor de natuur (“groene vingers”); Mogelijkheid tot “verbinding” mensen met hart voor het Lierdal; Gebied beschermt door Natuurschoonwet 1928; Bouwvolume beperkt tot 4000 m3; Lage bebouwing; Bewoners hebben belang bij een zo’n fraai mogelijk Lierdal; 15 ha voor periode van 100 jaar veilig gesteld; Geen projectontwikkelaar met louter economische interesses; Gebied wordt toegankelijk voor het publiek, waar dit nu is afgesloten.

De leden krijgen de vraag voorgelegd hun mening te geven. Bij hand opsteken laten 53 leden weten dat zij kiezen voor het voorlopig aannemen van neutrale houding. 4 leden wijzen de plannen volledig af. Het Bestuur zal zich met de initiatiefnemers verstaan op welke wijze het best tegemoet kan worden gekomen aan de wensen van de leden. Bovendien zal een onderhoud worden aangevraagd bij het College van B en W van de gemeente Mook en Middelaar, om te vragen bepaalde voorwaarden in te bouwen bij de uitgifte van de gemeentegrond. De discussie wordt hiermee gesloten.

Mevrouw Madeleine van Mansvelt, een der initiatiefneemsters van het landgoed en gedurende 8 jaar lid van het bestuur van Bos en Kuil, vraagt het woord. Zij laat weten dat zij altijd conform de belangen van Bos en Kuil; het in standhouden van het Lierdal, heeft gehandeld. De twijfels, die bij sommigen rezen over haar persoonlijke integriteit hebben haar diep geraakt en zij benadrukt nogmaals haar oprechte intentie. De vergadering neemt hiervan kennis.

Nadat de voorzitter de inleiders en de aanwezige leden heeft bedankt voor hun inzet en discussie wordt de vergadering gesloten.

Ben J.P. Crul, secretaris”

Gerelateerde berichten: