BRO: Landgoed Bergzicht; Een ruimtelijke visie voor het gebied tussen Malden en Molenhoek

In opdracht van Bos en Kuil heeft het bureau BRO een ruimtelijke visie voor het gebied tussen Molenhoek en Malden ontwikkeld. De visie in de vorm van een met tekeningen verluchtigd rapport is op 24 april zowel aan B&W en de Gemeenteraad Heumen als aan B&W en de Gemeenteraad Mook & Middelaar aangeboden met de volgende tekst:

Geachte voorzitter en raadsleden,

Bij de Vereniging Bos en Kuil hebben we binnenkort 1000 betalende leden (het zijn er op dit moment 881). Wij vinden dat wij dan een stevig maatschappelijk draagvlak hebben gevonden voor het bereiken van onze belangrijkste doelstelling : het onbebouwd laten van het gehele gebied tussen Molenhoek en Malden.
Zoals u bekend, voorzien wij voor de toekomst in het gebied alleen nog kleinschalige extensieve landbouw en natuurontwikkeling en geen verdere uitbreiding van woning- of bedrijfsbouw. Om u van dienst te zijn bij de verdere ontwikkeling van ruimtelijke plannen voor het gebied hebben wij het bureau BRO uit Vught, verzocht voor ons een ruimtelijke visie te ontwikkelen. Die visie is thans gereed en wil ik u, zowel het College van B & W als de Gemeenteraad, namens de Vereniging Bos en Kuil vanavond aanbieden.

In het rapport wordt uitgegaan van de oorspronkelijke cultuur-historische structuur van het gebied. Markante oude huizen en boerderijen, voorzover nog aanwezig, worden behouden en hun onderlinge samenhang visueel versterkt.

Natuurontwikkeling in het gebied vindt plaats in relatie met de lokale bodemgesteldheid. In het westen bevindt zich natte rivierklei, naar het oosten overgaand in een droge zanderige spoelzandvlakte uit de laatste ijstijd.

Agrarische bedrijvigheid blijft mogelijk en krijgt een duidelijke plaats in het landschap. Bekend is dat door middel van gesubsidieerde natuurgerichte bedrijfsvoering er een goede toekomst bestaat voor deze bedrijfstak temidden van de aangrenzende natuur.

Voor de begrenzing van het gebied is gekozen voor een soort toegangspoorten zoals die momenteel nog bestaan bij het voormalige landgoed de Hooghe Hoenderberg.

Door herstel van maasheggen en laanbeplanting wordt de openheid van het gebied gecontinueerd. En met de aanleg van een tweetal uitzichtpunten wordt het gebied ook optimaal beleefbaar.

Het gebied krijgt een al bestaande naam: Landgoed “Bergzicht”, die nu dus geldt voor het gehele 150 ha grote gebied tussen Malden en Molenhoek.

Namens onze vereniging biedt ik u als college en als raad het rapport hierbij aan en we hopen er spoedig met u over in discussie te kunnen treden.

Het rapport is te vinden op deze website onder de knop “publicaties” > “wetenschappelijk onderzoek” > “ruimtelijke visie” en kan daar gedownload worden.

 

Gerelateerde berichten: