Gebiedsvisie Molenhoek-Zuid

In de gemeenteraad van Mook en Middelaar zal op 10 maart a.s. – vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen – een woningbouwplan worden besproken en besloten voor een gebied dat grofweg wordt begrensd door de spoorbrug over de Maas, de Maas zelf, de Rijksweg en de Bredeweg (provinciale en gemeentegrens). 

U vindt het plan op www.mookenmiddelaar.nl/project-molenhoek-zuid [1] onder Gebiedsvisie, ontwerpgebiedsvisie-molenhoek-zuid-h4.pdf

Het plan behelst de bouw van 255 woningen waarvoor onder andere volkstuinen en schooltuinen moeten wijken. De voorgestelde woningdichtheid (36 woningen per hectare) is vergelijkbaar met die in een stadswijk. Ook de hoeveelheid groen per woning ligt met 83 m2 maar net boven de hoeveelheid groen in een stadswijk. Het plangebied is onderdeel van de Woondeal Arnhem-Nijmegen die door de regio met de Rijksoverheid overeengekomen is.

Bos en Kuil heeft een zienswijze op dit plan ingediend bij de gemeente Mook en Middelaar.

In deze zienswijze beargumenteren wij:

A. Het proces van totstandkoming van dit plan was onzorgvuldig; er heeft te weinig consultatie plaatsgevonden.

B. De geldende Structuurvisie Lierdal impliceert dat bouwen gepaard dient te gaan met verbetering van landschaps- en natuurwaarden in het Lierdal. Deze verbetering is niet voorzien.

C. Daarvoor is een Fonds Structuurvisie Lierdal beschikbaar dat gevuld wordt door een bijdrage te vragen van elke nieuw te bouwen woning in het Lierdal. Welk bedrag zit daar dan in?

D. Er is vermindering van landschaps- en natuurkwaliteit, terwijl “natuurinclusief bouwen” een eis is in de Woondeal Arnhem-Nijmegen.

E. Wij bepleiten behoud van uitzicht richting stuwwal voor recreanten op de Maasdijk en een groene corridor richting Rijksweg (langs de Bredeweg).

F. Wij vragen ons af waar het aantal van 255 woningen op gebaseerd is bij een woningbehoefte van 270 woningen, waarvan reeds 155 gerealiseerd zijn of in harde plannen staan.

De volledige tekst van de ingediende zienswijze kunt u hier nalezen.

Indien u ook een zienswijze zou willen indienen, kunt u dit nog tot het einde van de week van 10 januari doen, per email of brief [2]. De gemeente heeft de periode van ter visie legging beperkt tot 4 weken.

Maar u kunt ook uw mening ter kennis brengen van de politieke partij van uw keuze door voor 1 maart een email te sturen naar de lijsttrekker:

DGP (4 zetels): ton.herings@dgp.mookenmiddelaar.nl
PvdA (3 zetels): ton.broekmans@pvda.mookenmiddelaar.nl
VVD (3 zetels): cornelieke.vandenbergh@vvd.mookenmiddelaar.nl
GroenLinks (1 zetel): marcel.kamp@groenlinks.mookenmiddelaar.nl
CDA (1 zetel): francois.jongen@cda.mookenmiddelaar.nl
Natuurlijk Groen (1 zetel): fred.vansantwijk@groenlinks.mookenmiddelaar.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Bos en Kuil,
Marcel Alink (secretaris)

[1] www.mookenmiddelaar.nl/project-molenhoek-zuid
[2] E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl
Brief: Gemeenteraad Mook en Middelaar, Postbus 200, 6585 ZK Mook

Overlijden Arno Sprinkhuizen

Het bestuur van Bos en Kuil moet u helaas het volgende droevige bericht brengen.

Arno Sprinkhuizen, in leven penningmeester van Bos en Kuil, is op 25 november j.l. overleden. Wij hebben in ons collegiale bestuur erg prettig met hem samengewerkt. Daarbij vulde hij zijn verantwoordelijkheid als penningmeester consciëntieus in. Wij zullen hem missen.

Arno was al enige tijd ziek en de vooruitzichten waren dat het geruime tijd zou duren voor hij zijn taak als penningmeester zou kunnen hervatten. Om continuïteit in het bestuur van de vereniging te waarborgen hebben wij daarom de heer Sander van de Meent benoemd tot bestuurslid en plaatsvervangend penningmeester. Op de Algemene Ledenvergadering 2022 zal goedkeuring van deze benoeming onderdeel van de agenda zijn. Wij zijn Sander zeer erkentelijk dat hij ons al op korte termijn te hulp wilde komen.

Bestuur Vereniging Bos en Kuil

Jacobskruiskruid

Het is hooitijd in het Lierdal. De vrijwilligers van “Samen Doen Maakt Mooi en Groen” zijn op de avonden bezig om het voor paarden giftige Jacobskruiskruid uit te trekken. Dat gaat met een speciale drietand die het gemakkelijker maakt. Normaal eten paarden hier niet van maar als de plant in het hooi terecht komt herkennen ze het niet meer. Ook gedroogd is de plant dodelijk. Er komt dit jaar extra veel hooi van de weilanden. Alleen de eerste snee is al genoeg om de winter door te komen. Dat was vorig jaar met de droogte heel anders.

Nieuwsbrief juli 2021

Heeft u de laatste updates al gelezen in onze nieuwsbrief van juli dit jaar. Mocht u deze niet via e-mail ontvangen hebben: hij is ook op de website te vinden via onderstaande link en op de pagina met alle voorgaande nieuwsbrieven.

Molenhoekse schoolkinderen aan het werk in hun volkstuin

De leerlingen van de basisschool Molenhoek aan het werk en aan het oogsten in hun tuintjes.

De schooltuin op het Volkstuincomplex Middelwaert moet verdwijnen als de plannen van de gemeente Mook en Middelaar om er woningen te bouwen doorgaan. Gelukkig zijn er alternatieven die vanuit de Molenhoekse bevolking worden aangedragen.

© Marcel Alink