Nieuwjaarswens 2023

Infoavond wateroverlast

De flyer is ook als PDF te downloaden:

Kieswijzer 2022

Op 16 maart a.s. vinden weer de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bos en Kuil heeft de verschillende partijen in de gemeente Heumen en de gemeente Mook en Middelaar vier vragen gesteld om hun standpunt over het behoud van het Lierdal boven water te krijgen.

Petitie van BOOMM tegen aanleg variant 5a

Op 1 maart 2021 stond er al een artikel in de Gelderlander over de petitie van BOOMM, Belangengroep Onze Omgeving Mook Molenhoek. Bezoek de website en teken de petitie tegen de aanleg van variant 5a van de verbinding van Groesbeek naar de A73. Dit tracé zal langs het spoor en de Heumense Schans in Molenhoek worden aangelegd. In 2022 wordt er nieuw onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke trajecten.

Website BOOMM: https://www.boomm.info
Link naar de petitie vindt u hier

Gebiedsvisie Molenhoek-Zuid

In de gemeenteraad van Mook en Middelaar zal op 10 maart a.s. – vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen – een woningbouwplan worden besproken en besloten voor een gebied dat grofweg wordt begrensd door de spoorbrug over de Maas, de Maas zelf, de Rijksweg en de Bredeweg (provinciale en gemeentegrens). 

U vindt het plan op www.mookenmiddelaar.nl/project-molenhoek-zuid [1] onder Gebiedsvisie, ontwerpgebiedsvisie-molenhoek-zuid-h4.pdf

Het plan behelst de bouw van 255 woningen waarvoor onder andere volkstuinen en schooltuinen moeten wijken. De voorgestelde woningdichtheid (36 woningen per hectare) is vergelijkbaar met die in een stadswijk. Ook de hoeveelheid groen per woning ligt met 83 m2 maar net boven de hoeveelheid groen in een stadswijk. Het plangebied is onderdeel van de Woondeal Arnhem-Nijmegen die door de regio met de Rijksoverheid overeengekomen is.

Bos en Kuil heeft een zienswijze op dit plan ingediend bij de gemeente Mook en Middelaar.

In deze zienswijze beargumenteren wij:

A. Het proces van totstandkoming van dit plan was onzorgvuldig; er heeft te weinig consultatie plaatsgevonden.

B. De geldende Structuurvisie Lierdal impliceert dat bouwen gepaard dient te gaan met verbetering van landschaps- en natuurwaarden in het Lierdal. Deze verbetering is niet voorzien.

C. Daarvoor is een Fonds Structuurvisie Lierdal beschikbaar dat gevuld wordt door een bijdrage te vragen van elke nieuw te bouwen woning in het Lierdal. Welk bedrag zit daar dan in?

D. Er is vermindering van landschaps- en natuurkwaliteit, terwijl “natuurinclusief bouwen” een eis is in de Woondeal Arnhem-Nijmegen.

E. Wij bepleiten behoud van uitzicht richting stuwwal voor recreanten op de Maasdijk en een groene corridor richting Rijksweg (langs de Bredeweg).

F. Wij vragen ons af waar het aantal van 255 woningen op gebaseerd is bij een woningbehoefte van 270 woningen, waarvan reeds 155 gerealiseerd zijn of in harde plannen staan.

De volledige tekst van de ingediende zienswijze kunt u hier nalezen.

Indien u ook een zienswijze zou willen indienen, kunt u dit nog tot het einde van de week van 10 januari doen, per email of brief [2]. De gemeente heeft de periode van ter visie legging beperkt tot 4 weken.

Maar u kunt ook uw mening ter kennis brengen van de politieke partij van uw keuze door voor 1 maart een email te sturen naar de lijsttrekker:

DGP (4 zetels): ton.herings@dgp.mookenmiddelaar.nl
PvdA (3 zetels): ton.broekmans@pvda.mookenmiddelaar.nl
VVD (3 zetels): cornelieke.vandenbergh@vvd.mookenmiddelaar.nl
GroenLinks (1 zetel): marcel.kamp@groenlinks.mookenmiddelaar.nl
CDA (1 zetel): francois.jongen@cda.mookenmiddelaar.nl
Natuurlijk Groen (1 zetel): fred.vansantwijk@groenlinks.mookenmiddelaar.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Bos en Kuil,
Marcel Alink (secretaris)

[1] www.mookenmiddelaar.nl/project-molenhoek-zuid
[2] E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl
Brief: Gemeenteraad Mook en Middelaar, Postbus 200, 6585 ZK Mook