Bezwaar tegen verlening omgevingsvergunning voor bouw Ligboxenstal Lierweg 5, Molenhoek

Op 22 januari 2013 heeft Bos en Kuil tegen dit besluit een bezwaar ingediend. Op 13 mei is het bestuur hierover gehoord door de Commissie Bezwaarschriften bij de Gemeente Mook en Middelaar. Wij houden u op de hoogte over de uitspraak van de commissie. Zie voor verdere bijzonderheden de pleitnota die Bos en Kuil in deze heeft opgesteld. De pleitnota is hieronder te lezen.

“Pleitnota hoorzitting d.d. 13 mei 2013, 19:40 uur in zake omgevingsvergunning ligboxenstal Lierweg 5, Molenhoek.

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil heeft kennisgenomen van het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een ligboxenstal aan de Lierweg. Bos en Kuil tekent hier bezwaar tegen aan.

Inzage en zorgvuldige bestudering van de plannen leidt tot de conclusie dat hier sprake is van een ons ziens ongewenste, niet grondgebonden intensivering van de agrarische bedrijfsvoering. Deze intensivering conflicteert met het provinciale, regionale en gemeentelijke beleid zoals dat verwoord is in het Bestemmingsplan Het Lierdal*. Bovendien worden door de omvang, hoogte van de nieuw te bouwen ligboxenstal en het feit dat deze in een belangrijke zichtlijn komt te liggen, de belevingswaarden ter plaatse in ernstige mate aangetast.
Met de nieuwe stal gaat het bruto vloeroppervlak van 809 naar 1321 m2, (een toename met 63 %), de bruto inhoud van het bouwwerk van 3088 naar 5679 m3, (een toename met 84 %). De oppervlakte van het bebouwd terrein gaat van 1488 naar 2009 m2 (een toename met 35%). Het gaat dus om een ingrijpende uitbreiding met een grote visuele impact op de omgeving. Hoewel de afstand van het nieuwe bouwwerk tot de woonhuizen aan de Ringbaan niet veel meer dan 100 meter bedraagt, wordt het perceel toch aangemerkt als “buitengebied”. Wij vragen ons dan ook af of het ontwerp voldoet aan “redelijke eisen van welstand”.
Navraag bij de heer H. Gerrits van de Gemeente Mook en Middelaar leert dat in de nieuwe situatie het aantal melkkoeien van 60 naar 93 stuks gaat. Verder is er ruimte voor 63 stuks jongvee (was 73). De veestapel stijgt van 133 naar 156 stuks. Dit heeft consequenties voor de ammoniakdepositie in de nabije omgeving. Navraag bij Natuurmonumenten (de heer F. Mandigers) levert op dat de voor de nabijgelegen Natura 2000 gebieden St. Jansberg en de Bruuk de achtergronddepositie voor ammoniak hoog is en de kritische depositie nu al wordt bereikt.

Informatie bij de Provincie Limburg bevestigt het feit dat er geen vergunning is aangevraagd in het kader van de Natuurbeschermingswet. Gezien de hoge natuurwaarden van hetomringende gebied, had dit ons inziens wel moeten plaatsvinden.

Tenslotte is er toenemende maatschappelijke zorg omtrent de plaatsing van veeteeltbedrijven in de nabije omgeving van woonwijken. GGD Nederland houdt hierbij een afstand van 250 meter aan.

Opmerkelijk is dat vergunningvrager de Gemeente verzocht heeft om bij de verlening van de omgevingsvergunning de uitgebreide procedure te hanteren. De Gemeente Mook en Middelaar heeft echter gemeend de omgevingsvergunning te kunnen verlenen na het slechts volgen van een reguliere procedure. Gezien de bovengeschetste complexe problematiek willen wij ervoor pleiten de aanvraag alsnog volgens een uitgebreide procedure te laten beoordelen.

Bestuur Vereniging Bos en Kuil, 13 mei 2013

*) In het bestemmingsplan lezen we dat:

Het provinciaal beleid inhoudt het bevorderen van een vitaal landelijk gebied met verbreding van de landbouw in het plangebied (blz.18). Onder verbreding moet een vermindering van de intensiviteit van de bedrijfsvoering worden verstaan. Als de plannen gerealiseerd mochten worden, vindt het tegenovergestelde plaats.

Onder het hoofd regionale beleid aangegeven wordt (blz. 24) dat voor de landbouw de kernbegrippen, kleinschalig, duurzaam, diversiteit en gebiedseigen, moeten gelden. Geen van deze termen zijn van toepassing op het gepresenteerde plan.

Het gemeentelijke beleid in dit verband inhoudt een bijdrage te leveren aan de schoonheid en aantrekkelijkheid van de omgeving (blz. 31).”

Gerelateerde berichten: