Bedreiging sportvelden in Lierdal afgewend

Het zal u niet ontgaan zijn: door een massaal protest van de Maldense en Molenhoekse bevolking trok het Heumense gemeentebestuur haar plan om voetbalvelden te verplaatsen naar het Lierdal in. Meer dan 250 ingediende zienswijzen, reacties in de enquête Heumen Kiest en de inbreng van dorpsraden, wijkplatforms en het protest van het Mookse gemeentebestuur brachten de Heumense gemeentebestuurders snel op andere gedachten.

Ook de Structuurvisie Malden en de Woonvisie Heumen werden bij de behandeling in de Heumense gemeenteraad aanzienlijk aangepast aan de wensen in de vele ingediende zienswijzen. De raad vindt dat investeren in groen in de wijken en inbedding van de woonkernen in een landschappelijke en natuurlijke omgeving van grote waarde is voor het behoud van een aantrekkelijke woonomgeving. Er komt geen grootschalige woningbouw in het Lierdal. Vestiging van landgoederen is beperkt mogelijk wanneer dit een bijdrage levert aan de groene inrichting van het Lierdal.

Gerelateerde berichten: