ALV 2019

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Donderdag 7 februari 2019 om 19:30 uur
De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Agenda ledenvergadering, aanvang 19:30 uur
Alleen toegankelijk voor leden

  1. Welkom, Tom van Weert (vz.)
  2. Notulen ALV 2018, Marcel Alink (secr.)
  3. Jaarverslag 2018, Marcel Alink (secr.)
  4. Financieel jaarverslag 2018 en begroting  2019, Arno Sprinkhuizen (penningmeester)
  5. Verslag kascommissie, decharge penningmeester, verkiezing nieuwe kascommissie
  6. Aftredend bestuurslid: Marcel Alink, terstond herkiesbaar
  7. Activiteiten en plannen
  8. Rondvraag

Pauze

20:30 uur, Openbaar deel, interactieve presentatie

Natuur in mijn eigen leefomgeving
Hoe kunnen we eenvoudig veel bereiken?

door: Roy van Grunsven
Ecoloog bij de Vlinderstichting

22:00 uur Sluiting