Jaarvergaderingen

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

Donderdag 5 maart 2020 om 20:00 uur
De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Agenda ledenvergadering, aanvang 20:00 uur
Alleen toegankelijk voor leden

  1. Welkom, Tom van Weert (vz.)
  2. Notulen ALV 2019, Marcel Alink (secr.)
  3. Jaarverslag 2019, Marcel Alink (secr.)
  4. Financieel jaarverslag en begroting (concept), Arno Sprinkhuizen (penm.)
  5. Verslag kascommissie, decharge penningmeester
  6. Verkiezing nieuw lid kascommissie
  7. Bestuursverkiezing. Aftredend: Tom van Weert. Terstond herkiesbaar
  8. Bedreigingen Lierdal, plannen en activiteiten
  9. Rondvraag

Pauze

21:30 uur Openbaar deel, interactieve presentatie

De Steenuil, ambassadeur van het kleinschalige landschap

Ruud Foppen
Sovon Vogelonderzoek Nederland

22:15 uur Sluiting

Klik voor oudere notulen op de volgende pagina